Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. Ett sätt att möta bärighetsproblemen är att utrusta virkesbilar med Central Tire Inflation (CTI), vilket är en teknik som gör det möjligt att variera däcktrycket på ett fordon under färd. Ett annat sätt är att tjälsäkra skogsbilvägarna, det vill säga upprusta de till tillgänglighetsklass A. I denna studie har först förfallsperiodens längd skattats för olika regioner i Sverige genom att analysera trafikverkets statistik över bärighetsrestriktioner på det allmänna vägnätets grusvägar. Sedan har CTI-utrustningens årliga merkostnad beräknats, totalt och utslaget per transporterad volymenhet. Därefter har kostnaderna för att tjälsäkra skogsbilvägar skattats. Beräkningar har gjorts för skogsbilvägar med två typer av jordart i underbyggnaden (normalmorän och mjäla) och av ursprunglig tillgänglighetsklass B och C. De två alternativa lösningarna har sedan jämförts. Förfallsperidens längd varierar över landet. Mellan åren 1994 och 2005 var förfallsperioden 3,3–9,6 veckor per år och den var kortast i region Syd och längst i region Väst. CTI-teknikens årliga merkostnad beräknades till mellan 46359 och 50872 kr vid medeltransportavstånd på 50-150 km. Att tjälsäkra skogsbilväg beräknades kosta mellan 37 och 368 kr per löpmeter. För samma årliga merkostnad som CTI-systemet beräknades medföra kan man tjälsäkra mellan 138 och 1260 meter väg, beroende på medeltransportavstånd, ursprunglig vägs tillgänglighetsklass och jordart i undergrunden. För skogsbilvägar med undergrund av normalmorän med tillgänglighetsklass B som ligger nära en bergtäkt och är belägen i en region med kort förfallsperiod var tjälsäkring mer intressant än användning av CTI-utrustade virkesbilar. I ett scenario med kortare medeltransportavstånd, lång förfallsperiod och skogsbilvägar med undergrund av mjäla som är belägen långt från en bergtäkt var användning av CTI-utrustade virkesfordon bättre än tjälsäkring av skogsbilvägar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)