Hästens behov av vitamin A, D och E i foderstaten

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Vitaminer är essentiella komponenter som medverkar i olika processer i kroppen. Hästens vitaminbehov beror på ålder, träning, laktation, dräktighet och tillväxt. Underkott av ett vitamin kan resultera i olika bristsjukdomar, vilka kan vara dödliga. Idag marknadsförs dyra vitaminkoncentrat som ett komplement till den befintliga vitaminhalten i foderstaten. Innan utfodring av dessa koncentrat är det viktigt att veta om hästen har ett behov av vitaminkoncentrat eller om de leder till överutfodring. Ett grovfoders vitaminbehov kan påverkas genom vilken vallinbladning som används då vissa gräsarter och baljväxter är mer vitaminrika än andra. Ensilage har bevisats bevara halten vitamin A och E bättre än hö, men däremot innehåller hö en högre halt vitamin D. Försök har påvisat att plasmanivåer av vitamin A, D och E är säsongsvarierande med lägre halt under vinterhalvåret, därmed är tillskottsutfodring av vitaminkoncentrat mer relevant under vinterhalvåret. Denna kandidatuppsats undersöker olika funktioner hos vitamin A, D och E och dess förekomst i grovfoder. Rekommendationer angående hästens vitaminbehov har sammanställts och diskuterats utifrån dess trovärdighet och huruvida ett vitamintillskott är nödvändigt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)