Abode - Memories of houses

University essay from Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

Abstract: My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. I have also thought about my relationship with the wordless and intuitive approach to mywork. Have thought about the dialogue between me and the artwork but also between me as an artist and the viewer. I have worked with the house forms in wax, which I then use to make a texturethat looks organic, like plants. I want to get these organic textures in the metal during the casting process. Also works with ceramics and glass. The houses with glass and metal are made together with gold leaf. I have cast my largest house in aluminium and the smaller ones in bronze. Reflectedon photos from Japan, Korea and all my travels. I read books by Gaston Bachelard and his thoughts on the room’s poetics and space. Reads Bia Mankell who talks about the interaction you get when you are looking at art. I also read Margaretha Rossholm and her theories, what happens when interpreting works of art. I find articles and websites with which I feel connected. Reads about Efva Lilja and her way of looking at art as a meeting place. Returns to Roland Ljungberg, who has written the book A Journey Through the Wordless, where he describes reflection as an important part of the process and about the professional knowledge that one gains through long experience of doing an artistic work. I also have been thinking about psychotherapist C.G Jung and his collective unconscious. My teacher, the psychotherapist Janet Svensson who I attended a few years in art therapy education, she describes C.G Jung’sfunctional crosses and archetypal patterns, I will get back to her later on. My references in the art have been Louise Bourgeois and Chiharu Shiota who both have a clear language that inspires me and that I feel connected with, both artists have worked with the house as a form and have themesrelated to family and security, where the house becomes an important part.Det här examensarbetet i metall handlar om processen från ide till färdig form, mitt syfte var att hitta nya vägar i mitt arbetssätt och lyfta fram processen, i temat Boning- minnen från hus. Jag har fokuserat på texturen i mitt arbete som handlar om huskroppen. Har även funderat på mitt förhållande till det ordlösa och mitt intuitiva förhållningssätt till mitt arbete. Har funderat på dialogen mellan mig och konstverket men även mellan mig som konstnär och betraktaren. Jag har arbetat med husformen i vax som jag sedan med hjälp av värme gör en textur som ser organisk ut, likt växter. Jag vill få fram dessa organiska texturer i metallen under gjutningsprocessen. Arbetar även med keramik och glas. Husen med glas och metall görs tillsammans med bladguld. Jag har gjutit mina största hus i aluminium och de mindre i brons. Reflekterat över bilder från Japan, Korea och alla mina resor.Jag läser böcker av Gaston Bachelard och hans funderingar kring rummets poetik och space. Läser Bia Mankell som utgår från samspelet när man ser på konst. Läser även Margaretha Rossholm och hennes teorier vad som sker när man tolkar konstverk. Jag hittar artiklar och hemsidor som jag kännersamhörighet med. Läser om Efva Lilja och hennes sätt att se på konst som mötesplats. Återkopplar till Roland Ljungberg, som skrivit boken en resa genom det ordlösa, där han beskriver reflekterandet som en viktig del i processen och om yrkeskunskapen som man får genom lång erfarenhet av att hålla påmed ett konstnärligt arbete. Har funderat kring psykoterapeuten C.G Jung och hans kollektivt omedvetna.Min lärare, psykoterapeuten Janet Svensson som jag gick en utbildning hos några år i bildterapi, hon beskriver C.G Jungs funktionskors och arketypiska mönster, jag återkopplar till henne längre fram. Mina referenser inom konsten har varit Louise Bourgeois och Chiharu Shiota som båda har ett tydligt språk som inspirerar mig och som jag känner samhörighet med, båda konstnärerna har arbetat med huset som form och har teman som rör familj och trygghet, där huset blir en viktigt del.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)