Ginko biloba : en lämplig art i hårdgjord stadsmiljö?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Städerna förtätas allt mer och de urbana grönområdena riskerar att konkurreras ut. Stadsträden står ofta för en stor del av grönskan längs gator, parkeringsplatser och torg i stadens centrum. De är en viktig del av grönstrukturen i staden. En hårdgjord stadsmiljö med rådande klimat och ståndort ger ofta tuffa växtförhållande både ovan och under mark för träden. För att i framtiden behålla våra städer gröna behöver vi öka vår kunskap och bli mer medvetna om vilka träd som klarar av och kan tolerera dessa tuffa växtförhållanden och samtidigt visa på en god utveckling. Syftet är att ta reda på om Ginkgo biloba är en lämplig art att använda i hårdgjord statsmiljö. Arbetet inleds med en litteraturstudie för att belysa de vanligaste problemen som påverkar växtligheten i en hårdgjord stadsmiljö samt för att undersöka vilka krav på och tolerans mot Ginkgo biloba har mot denna miljö. Litteraturstudien efterföljs av kvalitativa intervjuer för att samla in data om ett antal Ginkobestånd i utvalda städer i västra Skåne för att försöka få en bild av trädens vitalitet och utveckling för att sedan se om det kan bekräfta vad teorin visar. Viktiga egenskaper som talar för att Ginkgo biloba är ett lämpligt stadsträd är att den har en hög tolerans mot luftföroreningar och torka, speciellt etablerade plantorna. Ginkgon har få kända sjukdomar och man har inte kunnat se att den skulle ha någon specifik angripare. När det gäller hantering av salt så beskrivs arten som att den har en måttlig tolerans. Ginkgo biloba kan tolerera många av de problem som råder i hårdgjord stadsmiljö men den har vissa krav på sin ståndort. Den vill ha en vindskyddad plats, den föredrar full sol och gynnas av värme.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)