Långsiktig hållbarhet i det urbana trädbeståndet vid klimatförändringar : möjligheter och risker med icke inhemska träd i Sverige

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Sommaren 2018 drabbades Sverige av den längsta värmebölja som uppmätts sedan 1941. Klimatförändringarna höjer den globala medeltemperaturen och värmeböljorna förväntas bli fler och längre för varje år. De urbana miljöerna växer och därav blir de hårdgjorda ytorna fler. Hårdgjorda ytor lagrar värme vilket gör att temperaturen höjs lokalt och värmeöar skapas. De förhöjda temperaturerna bidrar till att de inhemska trädarterna kan få försämrad vitalitet samt minskad eller ingen leverans av ekosystemtjänster då de är vana vid en sval och fuktig naturmiljö. För att skapa långsiktig hållbarhet behövs välmående träd som är anpassade till ståndorten i den urbana miljön, detta för att skapa resilienta trädbestånd som kan leverera ekosystemtjänster samt bevara den biologiska mångfalden. Arbetets syfte är att undersöka risker och möjligheter med icke inhemska trädarter i den svenska urbana miljön kopplat till de pågående klimatförändringarna. För att svara på syftet har en enkätstudie samt en intervjustudie genomförts. Enkätstudien omfattar 18 svenska kommuner och intervjustudien sex personer med kunskap inom trädfrågor. Informanterna i studierna värnar om att använda inhemska trädarter på ståndorter där de kan trivas i den urbana miljön, framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. De belyser även vikten av att använda icke inhemska trädarter i den urbana miljön på de ståndorter som är utmanande för de inhemska träden. Det finns dock en viss rädsla kopplat till import av icke inhemska träd, som införsel av sjukdomar och skadedjur samt eventuell invasivitet. För att träd ska kunna leverera maximalt med ekosystemtjänster behöver de en hög vitalitet samt många år att växa till sig, vilket är en process som kräver långsiktig planering, kunskap och ekonomiska resurser. Av resultatet går att utläsa att informanterna framhåller vikten av samarbeten mellan olika aktörer och yrkesgrupper för att få en bred kunskap inom ämnet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)