Hållbar vattenresursplanering : en guide till watermanagement i ett gårds perspektiv

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Efter en tid av uteblivit nederbörd kommer såväl underjordiska som ovan jordiska vatten magasin att utgöra begränsningen för växtodlingen på platsen. Mängden vatten av det tillgängligaga vatten som förångas från vattenmagasinen beror främst på atmosfärens krav på vatten s.k. evaporationstryck. När vattnet förångas skapas ett underskott i jorden. När detta underskott närmar sig vissningsgränsen är vattenbristen ett faktum. Hur stor skada växtligheten och det mikrobiella livet i jorden beror på jordmån, växtslag, klimat. I detta arbete kommer det beskrivas hur atmosfären påverkar markfukten. Genom experimentell dataanalys utvärderas ett områdes hydrologiska värde i avseende på odlingspotential. Resultatet kommer att presenteras som stor liten eller ingen risk för fuktdeficit. Modellen kommer från Kina, där den används för att planera kulturåtgärder utifrån atmosfärens påverkan på markfukten. I takt med att klimatet förändras kommer livet på jorden som vi känner det också att förändras. Det är viktigt att vi som förvaltare av vår genesamma jord är med att skapa ett jordbruk som inte försämrar eller förändrar möjligheterna att bedriva produktion av mat för kommande generationer. Detta arbete är tänkt att sprida kunskap om det hydrologiska kretsloppet och möjligheterna att själv göra analyser av hur atmosfärens skiftningar påverkar markfukten på gårdsnivå. Och vilken påverkan som man själv som växtodlare i odlingslandskapet kan göra. Författaren till detta arbete har kommit till slutsats att som odlare bör man göra en generell riskbedömning om det föreligger risk för fuktdeficit och om hur detta påverkar möjligheterna att bedriva ett jordbruk med hållbar utveckling. Arbete ska vara till hjälp som en första guide till ett resurssnålt vattenmanagement där målet inte är att tjäna så mycket som möjligt. Att bruka sin jord på hållbart sätt är en minst lika stor utmaning som att fylla hela ladan med pengar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)