Söta svarta vinbär - Kartläggning av kvalitetsegenskaper med fokus på antocyaniner

University essay from SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Abstract: Svarta vinbär, Ribes nigrum, är ett bär med lång historia i Sverige och har många kvalitativa egenskaper inte minst hur ett hälsoperspektiv. Dock faller inte detta bär alla i smaken på grund av dess sura smak, därför har förädling med fokus på att få fram en sötare smak utförts vid SLU. Kvalitetsegenskaper hos sju selektioner framtagna på Balsgård, varav fyra sortkandidater med sötare smak, analyserades i laboratorieförsök. Det som undersöktes var halten av totalsyra genom titrering, löslig torrsubstans med refraktometer (Brix-värde), kvoten mellan löslig torrsubstans/ titrerbar syra och innehållet av antocyaniner med HPLC. Antocyaniner bidrar till svarta vinbärs hälsorelaterade egenskaper och därför lades det extra fokus på just dessa, både under den laborativa delen och i den mindre litteraturstudien som utgör bakgrunden. Efter genomförda analyser kunde det konstateras att de utvalda sortkandidaterna hade högre kvot löslig torrsubstans/ titrerbar syra och lägre totalsyrainnehåll än övriga selektioner, och att alla selektioner innehöll varierande mängd och proportioner av de fyra vanligast förekommande antocyaninerna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)