Structural Analysis of Main Joint for Temporary Refugee Housing - Better Shelter

University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Author: Robert Palm; Martin Hviid; [2019]

Keywords: ;

Abstract: Better Shelter RHU är ett svenskt icke-vinstdrivande företag som utvecklar temporära flyktingbostäder som används i krisdrabbade områden. Flyktingbostäderna används världen över där de utstår tuffa väderförhållande, framför allt starka vindar. För att kunna förse så många flyktingar som möjligt med en temporär bostad så måste enheterna vara kostnadseffektiva och ledtider korta. För att kunna uppnå detta så undersöks i den här rapporten möjligheten att använda billigare material i den lastbärande strukturen. Specifikt så undersöks möjligheten att använda svagare stål i det huvudsakliga fästelementet i ramen Joint1. Huruvida det är möjligt att byta material i fästelementet - till ett stål med lägre brottspänning - avgörs av det nuvarande stålets prestanda som sedan jämförs med det föreslagna alternativa stålet som finns tillgängligt för fästelementets produktionsprocess. Modellering av vindlasten gjordes med en fluidanalys som gav tryck och undertryck som överfördes till den lastbärande ramen. Från ramen togs nodförskjutningar ut som i sin tur överfördes till en modell av fästelementet och påkopplade rör. Ur den modellen kunde spänningar från vindhastigheter på 28 m/s erhållas. För det nuvarande stålet, med en flytgräns benämnd som RC och en brottgräns RC p02 spänningar på runt 1.09 · RC flytgräns benämnd RA m, kunde begynnande plasticering förutspås i områden med p02 eller 0.6 · RC p02 och en brottgräns RA m. Det alternativa stålet, med en m, uppkom liknande plasticering i samma detaljer men även områden med brott predikterades med spänningar på 1.03 ·RA m. För att sammanfatta så innebar detta att det alternativa stålet kan anses som farligare på grund av den lägre brottgränsen jämfört med det nuvarande stålet. Dessa resultat är dock konservativa eftersom minimivärden användes som materialdata och modellerna var förenklade i förhållande till den verkliga skyddsenheten.  

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)