A practical assessment of frequency electromagnetic inversion in a near surface geological environment

University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

Abstract: Under de senaste 15 åren har användningen av frekvenselektromagnetiska sonderingsinstrument inom geofysiska undersökningar drivit forskningen framåt för att förbättra den använda metoden. En av dessa tekniker är inversion vilket är den process som omvandlar elektromagnetiska data till djupvärden för geologiska lager. Inversion av frekvenselektromagnetiska data har länge varit förknippat med svårigheter. Framstegen som har gjorts både inom instrument- och mjukvaruutveckling har lett till ökad användbarhet. Det finns dock fortfarande problem beträffande precision och återgivning av geologiska förhållanden. Den här studien är ett försök att förstå de problem som är förknippade med frekvenselektromagnetisk inversion i samband med geologiska undersökningar i fält. Ett flertal mätningar utfördes på tre lokaler med ett flerfrekvensstångslingram instrument. Lokalerna valdes med avseende på deras enkla uppbyggnad i form av två distinkta lager med olika konduktivitet. De olika lokalerna skiljde sig både geologiskt och strukturellt. Resistivitetsprofiler och borrhålsloggar användes för att bestämma det undre lagrets stratigrafiska position. Den elektromagnetiska informationen behandlades sedan i dataprogrammet EM Inverter. De insamlade resultaten visar på en bristande korrelation mellan den geologiska verkligheten och den modell som dataprogrammet EM Inverter producerar, och den önskade detaljnivån gick inte att uppnå. Detta upplösningsproblem är inte enbart begränsat till EM Inverter, utan kan även påvisas i stora delar av den genomgångna facklitteraturen. Detta begränsar i nuläget tillämpningen av frekvenselektromagnetism inom geofysik men metoden är trots allt användbar för inledande studier av geologiska miljöer. Populärvetenskaplig sammanfattning

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)