Risk assessment: to surface water in Kallerstadsdiket and Stångån near the closed Kallerstad landfill, Linköping.

University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Abstract: Kallerstaddeponin användes aktivt för deponering av avfall mellan 1950 och 1973. Nedlagda deponier bör dock bedömas med avseende på den risk de utgör för miljö och hälsa. I denna studie, jämfördes nivåerna av zink, nickel, arsenik, koppar, ammoniak, TOT-N och TOC i deponins huvudrecipient, Kallerstadsdiket, med de gränsvärden som fastställts av Havs- och vattenmyndigheten. Därefter uppskattades Kallerstaddeponins direkta bidrag till föroreningsnivån. Slutligen, beräknades spridningsrisken, nämligen den föroreningsbelastning som flödar från Kallerstadsdiket till Stångån, som är en andra recipient. Zink, nickel och koppar visade låga nivåer och låg risk på alla provtagningsstationer. Ammoniak och arsenik visade högre nivåer och en potentiell risk för negativa effekter. Detta innebär att Kallerstadsdikets ytvatten inte klassificeras att uppnå "bra" status, även om den direkta rollen som Kallerstaddeponin spelar är tveksam i detta fall. Beräkningarna tyder på att Kallerstaddeponin tillför arsenik och TOC till föroreningsnivåerna, även om det är i små mängder. Risken för spridning av föroreningar till Stångån uppskattades vara låg. Utspädningsfaktorn uppskattades till att vara 1:320 och de ytterligare föroreningsnivåerna som härstammar från Kallerstadsdiket är låga i förhållande till de uppmätta nivåerna i Stångån. Den aktuella studien har många osäkerheter som huvudsakligen är relaterade till tillgängligheten av data. Det rekommenderas därför att tillämpa en mer fullständig provtagning med lämpliga parametrar (t.ex. pH, DOC, Ca och temperatur) i alla provtagningsstationer. Helst skulle det vara önskvärt med provtagning varje vecka under en period av ett år och sedan åter bedöma risken för att få en mer tillförlitlig uppskattning av deponins bidrag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)