Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. Insamlad data från forskningsexperimentet analyseras för att identifiera kritiska värden för vatten- och torkstress. I en del av denna studie undersöktes tre arter ur släktet Prunus. Arterna, Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus delades in i tre lika stora grupper som utgjordes av två behandlingar och en kontroll. I de två behandlingarna utsattes plantorna för ett stress-test där de antingen torkstressades eller vattenstressades, den tredje gruppen vattnades regelbundet. Efter testet skördades växtmaterialet och har därefter torkats och vägts. Viktdata från studien har analyserats för att undersöka hur sekundärtillväxt påverkas av vatten- och torkstress hos respektive art. För att ge perspektiv på studiens relevans redogörs även för framtidens klimatprognoser och vilken betydelse träden har för det lokala klimatet i urban miljö. Studien ger även en grundläggande förståelse för de växtfysiologiska funktioner som är sammanlänkade med stress och den påverkan det har på trädens utveckling. Arterna representerar enligt litteraturen olika stresstolerans. Prunus padus anses vara fuktföredragande men har i studien visats ha betydligt mer tillväxt under torkstress än vid kontinuerlig bevattning. Särskilt rotttillväxten ökade 38.53 % mer vid torkstress. Prunus mahaleb anses vara torktålig och har i studien bekräftat detta genom att ha snarlik tillväxt under torkstress som vid kontinuerlig bevattning. Prunus avium anses ha en stresstolerans mellan dessa extremer och har i studien haft tydligt mindre tillväxt både under tork- och vattenstress. Samtliga arter har minst tillväxt under vattenstress. Särskilt rottillväxten är mindre under den behandlingen, vilket visar att den syrebrist som vattenstressen innebär påverkar växterna i studien i större utsträckning än vad motsvarande period av torka gör. Resultaten, särskilt de gällande Prunus padus har varit anmärkningsvärda i jämförelse med vad som varit förväntat av arten enligt litteraturen. Men då flera överlevnadsmekanismer i träden sker på bekostnad av tillväxt, betyder avsaknaden av tillväxt hos de övriga arterna inte nödvändigtvis att arten inte kan hantera stressen. Detta visar att fler och utökade vetenskapliga försök är nödvändiga för en korrekt utvärdering av trädarters hantering av framtidens förändrade förutsättningar i urban miljö

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)