Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Amurtigern (Panthera tigris altaica) är starkt hotad på grund av mänsklig utbredning och tjuvjakt. För att bevara amurtigern och andra hotade arter pågår avelsprogram i djurparker där arterna samtidigt hålls i utbildnings- och forskningssyfte. Då djurparker inte har möjlighet att erbjuda sina djur en fullt naturlig miljö så upplever arterna ofta stress och förändrar sitt beteende för att bättre hantera sin situation. I vissa fall kan detta leda till ett utvecklande av stereotypa beteenden - ett repetitivt beteende som inte har någon tydlig funktion. Hos tigrar i fångenskap är den främsta stereotypin att vandra fram och tillbaka på samma sträcka om och om igen utan avbrott - något som kallas för stereotypt vandrande. Att ett djur utför en stereotypi behöver inte betyda att det i dagsläget upplever en försämrad välfärd, utan kan vara ett beteende som blivit kvar sedan tidigare livserfarenheter. Dock går det att minska frekvensen av stereotypa beteenden med en förbättrad djurhållning och en ökad djurvälfärd. På Borås djurpark hålls två amurtigrar, Era (hane) och Nastasja (hona). För att utvärdera dessa två individers välfärd och för att se hur de utnyttjar olika delar av sitt nuvarande hägn så utfördes en observationsstudie under totalt 10 dagar. Under första halvan av studien (observationsdag 1-5) var djurparken stängd för besökare, och under den andra (observationsdag 6-10) var den öppen. På så vis kunde förändringar i beteende och utnyttjande av hägn undersökas beroende på om besökare var närvarande eller inte. Studiens resultat visade att det fanns stora skillnader i hur de två tigrarna utnyttjade sitt hägn under de olika delarna av studien. Den främre delen av hägnet användes mer under studiens första halva (utan besökare) och den bakre delen användes oftare under andra halvan (med besökare). Vad gäller beteenden så utförde båda tigrarna fler inaktiva beteenden under dagar med besökare än vad de gjort under dagar utan besökare. På grund av att studien pågick under en begränsad och kort tid så kunde inga tydliga skillnader i stereotypa beteenden ses. Resultaten är av intresse då djurparksbesökare setts uppskatta aktiva djur men ogilla att se utförande av stereotypa beteenden hos dessa. Med hjälp av studier likt den utförda kan alltså beteenden hos tigrar utvärderas och miljön de hålls i förbättras vilket skulle gynna såväl djur som djurpark då besökarnas upplevelse av parken blir bättre om djuren utför naturliga beteenden som tyder på en god djurvälfärd. Dessutom blir hållandet av djur i djurpark mer etiskt försvarbart och hållbart om djuren hålls på ett vis som ger dem möjlighet att utföra artspecifika beteenden vilka är avgörande för att en framtida återintroduktion till en vild miljö ska vara möjlig att utföra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)