Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. Ett verktyg i arbetet för att bryta denna negativa trend kan vara att satsa på så kallade trafiklekplatser vilket några svenska kommuner har valt att göra. Dessa lekplatser är uppbyggda som trafikmiljöer i miniatyr och tanken är att möjliggöra övning på cykel i en trygg och god lekmiljö. Det framstår dock som oklart hur konceptet med trafiklekplatser kan tänkas främja barn och ungas cykling och skapa lekmiljöer av hög kvalitet. Därför har en litteraturstudie kring lekplatsers kvalitet och barns cykling genomförts. De samlade kunskaperna har sedan sammanställts i sju designriktlinjer för trafiklekplatsers utformning. Riktlinjerna föreslår bland annat en förändring av trafiklekplatsens strategi för utbildning samt att lekplatsens hårdgjorda ytor bör kontrasteras med många naturelement och integreras i det platsspecifika landskapet. Nya typer av cykelutmaningar kan också erbjudas för att locka fler ungdomar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)