Njursjukdomar hos shetland sheepdog och cavalier king charles spaniel

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Njurarna är två viktiga multifunktionella organ och alla sjukdomar som ger njurpåverkan kan resultera i nedsatt njurfunktion. Hur stort bortfall av njurfunktionen som åsamkats har betydelse för individens välmående och överlevnad, varför det är viktigt att tidigt upptäcka och behandla sjukdomen. Ärftliga njursjukdomar är i de flesta fall progressiva och i slutändan fatala. En ökad medvetenhet och kunskap om ärftliga njursjukdomar kan genom möjligheterna till ett förbättrat avelsarbete bidra till minskat lidande och ökad välfärd hos individerna i drabbade hundraser. I en ännu opublicerad svensk studie identifieras bl.a. raserna shetland sheepdog (SHS) och cavalier king charles spaniel (CKCS) som två av raserna med högst incidens av njursjukdom. Dessa två raser omnämns dock sällan som särskilt drabbade i den veterinärmedicinska litteraturen. Examensarbetets syfte var att utifrån journaler från två stora svenska djursjukhus (Evidensia Södra Djursjukhuset och Universitetsdjursjukhuset, Sveriges Lantbruksuniversitet) beskriva vilka njursjukdomar som diagnosticerats hos dessa raser samt undersöka om någon sjukdom verkade förekomma mer frekvent. Genom sökningar på njursjukdomsspecifika diagnoskoder i djursjukhusens journaldatabaser så återfanns de individer som senare inkluderades i studien. Utvalda journaler studerades och hundarna grupperades, inom respektive ras, med avseende på kön, ålder vid symtomdebut samt använd diagnoskod. Genom att studera journaltexten identifierades, i de fall det var möjligt, även den mer specifika diagnos som ställts på respektive patient, vilken ibland skiljde sig betydligt från använd diagnoskod. Resultatet av studien var att diagnostiken avseende njursjukdomar var mycket ospecifik hos både SHS och CKCS samt att inga indikationer sågs för att någon specifik njursjukdom skulle vara överrepresenterad. Däremot sågs en indikation för att den medfödda, ibland ärftliga, njursjukdomen renal dysplasi skulle kunna finnas hos båda raser, men för att säkerställa detta krävs vidare studier.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)