Synthetic Innovation and Hidden Problems: Qualitative Insights on Open Innovation for Hidden Problems in Sweden

University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

Abstract: Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur svenska organisationer arbetar med öppen innovation, i vilka former de gör det och vilken typ av innovationer de producerar. Uppsatsen definierar även uttryckligen begreppet "dolda problem" inom organisationer och kopplar sedan det till innovationsteori. Definitionen av öppen innovation har utvecklats tillsammans med förståelsen för begreppet, vilket i sig utgör en övertygande teori för både organisationer och forskare i strävan efter teknisk utveckling. De befintliga modeller som beskriver öppen innovation är emellertid inte förenliga med hur definitionen av termen har utvecklats. Genom att kartlägga nuvarande litteratur och innovationsteori, föreslås i denna uppsats en förening av två befintliga öppna innovationsmodeller som bättre passar den nuvarande definitionen. I uppsatsen föreslås också att syntetisk innovation - ett begrepp beskrivet i denna avhandling - är den primära typen av innovation som produceras inom en öppen innovationsram. Resultaten, analysen och diskussionerna baseras på en litteraturstudie, en handlingsstudie och fyra fallstudier av innovationsinitiativ i Sverige. Analyserade genom den föreslagna ramen visar resultaten att resurstypen som delas mellan firmor i ett öppet samarbete är mer empiriskt viktig än indikerat från befintliga innovationsmodeller. Det indikeras också att företagens permeabilitet förändrar vilken typ av innovation de producerar. Arbetet indikerar också att dolda problem empiriskt löses genom syntetisk innovation som särskilt kan uppnås i en öppen innovationsmiljö.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)