Riskbeteende hos skogsägare : en studie om faktorer som påverkar skogsägares beslut att försäkra sin skog

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Skogsägarens riskbeteende har betydelse för hur denne väljer att förvalta sin skog. Risken att drabbas av storm eller brand kan innebära stor ekonomisk förlust. Ett sätt att skydda sig ekonomiskt är att försäkra sin skog. I denna studie undersöktes faktorer som har betydelse för om skogsägare väljer att teckna en separat försäkring för sin skogsfastighet. Detta syfte uppfylldes genom att analysera ett antal frågeställningar: • Har bakgrundsvariabler, såsom ålder och kön, betydelse för om skogsägare försäkrar sin skog? • Tenderar skogsägare som bor på sin fastighet att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte bor på fastigheten? • Tenderar skogsägare som drabbats av storm eller brand på sin fastighet att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte har drabbats av storm eller brand? • Tenderar skogsägare som ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen att försäkra sin skog i större utsträckning än skogsägare som inte ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen? Studien baserades på Ajzens teoretiska ramverk theory of planned behavior, som beskriver hur och varför det mänskliga beteendet påverkas av människans personlighet, uppfattning och attityd (Ajzen, 2005). Studien genomfördes genom att analysera resultatet av frågor ur enkäten Naturvård i svenskt skogsbruk. Enkäten skapades i syfte att öka förståelsen för svenska skogsägares inställning till naturvård i skogen, och den besvarades under slutet av 2014 och början av 2015 av 1264 skogsägare. Områden som användes från enkäten i denna studie var frågor som berörde skogsägarens skogsfastighet och skogsägarens bakgrund. Huvudresultatet av studien visade att skogsägare som tenderar att försäkra sin skog i större utsträckning är: • Skogsägare som drabbats av storm på sin fastighet under de senaste 10 åren, och • Skogsägare som ser sin fastighet som ekonomisk trygghet för ålderdomen. Skogsägare som valt att försäkra sin skog är personer som ser fördelen med att inneha försäkring, och ser konsekvensen av försäkringen som något positivt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)