Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. Arbetet har fokuserat på att identifiera trädarter som idag är relativt vanligt förekommande i städer och samtidigt har en potential att utveckla virkeskvalitéer som generar nettointäkter för kommunala förvaltningar. Vidare har arbetet försökt belysa vilka enklare insatser inom ramen för en kommunal förvaltning som skulle kunna öka trädens ekonomiska värden när de är mogna för avverkning. Baserat på litteraturstudier och en intervjustudie med nio kommunala förvaltare har följande resultat och slutsatser framkommit i arbetet: • Många kommuner gör idag inga aktiva åtgärder för att öka värdet på sitt växande skogsbestånd. • Raka och kvistfria stammar av samtliga undersöka trädarter betingar ett större värde än stockar där inga värdehöjande insatser utförts. • Försäljning av små volymer är svårt då industrin siktar in sig på stora volymer vilket försvårar möjligheterna för att skapa virkesintäkter från den urbana skogen. • Det finns idag rimliga möjligheter för avsättning av tall, gran, asp, ask, björk, ek, bok och lärk från den urban skogen men det borde även finnas en potential för finare kvalitéer av tex lönn, rönn och fågelbär. • Stamkvistning samt selektiv gallring och röjning är de skötselingrepp som verkar ha störst potential som virkeshöjande åtgärder för den urbana skogen, speciellt i de fall dessa ändå utförs av andra skäl som t.ex. förbättrad genomsikt. • Många av de tillfrågade kommunerna upparbetade delar av de finare virkesstockarna själva för att använda det inom den egna verksamheten, vilket indirekt skulle kunna utgöra ett incitament för att sköta fram vissa virkeskvalitéer. • Ytterligare kunskap kring flerskiktade blandskogar och hyggesfria metoder i relation till den urbana skogen och virkesproduktion vore önskvärt med tanke på att dessa angreppssätt troligen kommer bli mer efterfrågade med en fortsatt ökande urbanisering. • Merparten av de kommuner som ansågs ligga i framkant kring skötseln av stadsnära skog använde sig av egen personal eller nära samarbete med lokala entreprenörer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)