Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. Den här gestaltningen är även ett exempel på att lägga in en historisk koppling i ett förslag med ett modernt sammanhang. Metoden för att skapa ett sådant gestaltningsförslag kan delas in i två delar: den teoretiska och den praktiska. Den teoretiska bestod av en litteraturundersökning där medicinalväxter, allmogens trädgårdar, samt botare och häxans roll i Sverige behandlas. 54 växter som användes inom folkmedicinen valdes ut och utvecklades till fyra detaljerade växtlistor som låg till grund för gestaltningen. Den praktiska delen bestod av två platsbesök som manifesterades i en inventering och som sedan utvecklades genom digitala kartor från Google maps. Detta för att identifiera platsens fysiska förutsättningar och befintliga värden. Intryck och iakttagelser skrevs ned, renritades och sammanfördes sedan med de slutsatser jag kommit fram till, vilket slutligen resulterade i flera analyskartor. Stor vikt lades även vid att med hjälp av skisser och illustrationer komma fram till och sedan förklara ett program. Utifrån dessa togs ett förslag fram i form av en illustrationsplan, två planer över växternas placering, samt snitt och detaljer. Arbetet avslutas sedan med ett reflekterande avsnitt där de valda metoderna, processen och resultatet diskuteras. Platsens roll i gestaltningen tas upp samt värdet av valda medicinalväxter i trädgårdsodling. Även valet av gestaltningens funktion och hur den här frågan kan kopplas till dagens samhälle diskuteras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)