Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Abstract: Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. De kemiska tillsatserna som användes var ett saltbaserat tillsatsmedel (natriumnitrit, hexametylentetramin, natriumbensoat) och ett syrabaserat (myrsyra, propionsyra, salter av organiska syror) och doser rekommenderade antingen (R) från tillverkningen eller halva halten rekommenderad dos (H). För klöverdominerat ensilage var doserna av tillsatserna för Salt-R 2,5 l / ton, Salt - H 1,25 l / ton, Syra - R 5,0 l / ton och Syra - H 2,5 l / ton. För gräsensilage var doseringarna av tillsatser Salt-R 2,0 l / ton, Salt-H 1,0 l / ton, Syra-R 3,0 l / ton och Syra-H 1,5 l / ton. Behandlat ensilage jämfördes med ett kontrollensilage utan tillsats. Skördat gräs packades i 1,7-l laboratoriesilor och lagrades i 100 dagar, med tre replikat per behandling. Den statistiska modellen som användes inkluderade fixa effekter av partikelstorlek- och tillsatsbehandlingar samt deras samspel för varje valltyp vid två olika TS-halter. Analysen gjordes i PROC GLM i SAS (vers 9) och parvis jämförelse gjordes med Tukey’s t-test. Resultaten visade att pH sänktes snabbare i hackat än i långt ensilage, vilket visade sig i en högre mjölksyrahalt i hackat än i långt ensilage med en något tydligare effekt i klöver-gräsensilage än i gräsensilage. Resultaten visade vidare på en förbättrad ensilagekvalitet med tillsatsmedel, och en doseringseffekt på protolysen i grödorna. Koncentrationen av mjölksyra var lägre i syra behandlingarna, med en doseringseffekt där Syra – R hade lägre koncentration än Syra – H. Behandling med saltbaserat medel hade liknande nivå på mjölksyrahalten som kontrollensilaget. Syra-R minskade ts-förlusterna i klöver-gräsensilaget vid båda ts-halter jämfört med kontrolledet. Lagringsstabiliteten förbättrades i gräsensilage med hög TS-halt när syra och salt-baserade medel användes vid rekommenderade doseringar. Slutsatsen av den här studien är att ensilagekvaliteten påverkas av snittlängden och förbättras vid användning av kemiska tillsatsmedel vid rekommenderad dos.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)