Förekomsten av aflatoxin B1 och ochratoxin A i kött och mjölk från livsmedelsproducerande djur samt dess påverkan på livsmedelssäkerheten

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Mykotoxiner är sekundära metaboliter som produceras av mögelsvampar. De mykotoxiner som anses farliga för människor och djur samt har potential att övergå i animalier via metabolisering av foder, är AFB1 (aflatoxin B1) och OTA (ochratoxin A). Dessa produceras av mögelsvampar som livnär sig på lagrade spannmål. Toxinerna kan förorsaka akut leverskada, levercancer, påverka njurar och nerver samt kan verka fosterskadande, vilket gör toxinerna hotfulla mot livsmedelssäkerheten. EU och FDA (U.S. Food and Drug Administration) har regelverk samt rekommendationer som berör gränsvärden av mykotoxiner i foder till livsmedelsproducerande djur samt i mjölk. Dessa skiljer sig åt i både nivåer och omfattning. EU och FDA har inga gränsvärden som avser tillåtna halter AFB1 eller OTA i köttprodukter dock har både EU och FDA regelverk gällande AFM1 (aflatoxin M1) -koncentration samt AFB1 i andra livsmedel. AF (aflatoxiner) utgör ett större problem än OTA globalt sett. Sydostasien och södra Asien har värden överstigande EU:s gränsvärden i majs och i färdigblandat foder. EU:s gränsvärden för mjölk och foder till produktionsdjur har en god säkerhetsmarginal. Bristen på gränsvärden för kött vägs upp av kontrollerna på foder, vilka anses vara tillräckliga. FDA bör fastställa gränsvärden för fler foderslag för att öka livsmedelssäkerheten samt skilja på AFB1 och AF.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)