Kan odlingslandskapets diversitet påverka angreppet av havrebladlus i vårkorn?

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Detta arbete belyser problematiken med skadegörare i spannmål och vissa möjligheter som finns för att minska trycket av skadegörare genom omgivningsfaktorer som gynnar skadegörarnas naturliga fiender. Frågeställningarna och hypoteserna som avhandlas är: Kan gröddiversitet påverka förekomsten av bladlöss i vårkorn och vilken påverkan har den odlade arealen vall och spannmål för förekomsten av havrebladlöss i vårkorn. Det finns många sätt att gynna predatorer såsom spindlar och jordlöpare. Sådana predatorer har bladlöss på menyn men också annan typ av föda. Tillgång till skogsbryn, gläntor och vall fyller samtliga en viktig funktion som övervintringsplats. Vallens betydelse under resten av året får ses som omtvistad i sammanhanget. Viss forskning pekar på att vallen är väldigt viktig över hela odlingssäsongen medan annan forskning menar att vallen endast fyller en funktion som övervintringsplats för spindlar och jordlöpare. Den data som bearbetats är Jordbruksverkets växtskyddscentral i Skaras insamlade data rörande havrebladlusangrepp i korn under 2012. Växtskyddscentralens prognosrutor har koordinatsatts och jämförts med Jordbruksverkets blockdatabas. Därefter har jordbruksmarkens användning för olika grödor analyserats i en cirkel med radien 1000 m och där prognosrutan ligger i mitten. Shannons diversitetsindex har sedan beräknats på de arealer av grödor som odlas på de olika platserna. Dessa resultat har sedan jämförts med maxangreppen per strå av havrebladlus på varje plats. Resultatet visar inga tendenser till att bladlusangreppen minskar med en ökad gröddiversitet, däremot att angreppen tenderar att minska med en ökad odlad areal av spannmål. Detta kan relateras till ett par olika fenomen: Dels en utspädningseffekt på bladlusangreppen vilken gör att bladlustätheten minskar om den odlade arealen av spannmål är stor. Vidare så har platser med en liten andel åkerareal i allmänhet en stor andel betesmark och därmed ett större urval av födoarter för predatorerna, vilket skulle kunna göra att deras effekt på havrebladlusen minskar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)