Avel för minskad klimatförändring

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: Denna litteraturstudie har utförts med syftet att redogöra för hur husdjursavel kan användas för att minska den negativa miljöpåverkan från animalieproduktion. Animalieproduktion påverkar miljön negativt genom husdjurens utsläpp av växthusgaser, främst metangas. Litteraturstudien behandlar huvudsakligen idisslare eftersom den största delen av de totala metanutsläppen, från husdjur, härstammar från dem. Metangas bildas under den mikrobiella fermenteringen som sker i våmmen hos idisslare. Fermentering av foder med hög smältbarhet resulterar i mindre metanbildning jämfört med foder med låg smältbarhet. Egenskaper som beskrivs i studien och som anses väsentliga för selektion är ökad produktivitet och fodereffektivitet, effektivare foderutnyttjande, förbättrad fertilitet och andra hälsoegenskaper. Det diskuteras kring vilka för och nackdelar avel har, på de egenskaper som beskrivs, har för att åstadkomma minskade utsläpp från husdjur. Slutsatsen är att avel är en användbar metod för att minska husdjurens växthusgasutsläpp då det ger bestående resultat i husdjurens produktionsförmåga. Det är dock viktigt att beakta djurens hälsopåverkan vid selektion på vissa produktionsegenskaper då ogynnsamma korrelationer förekommer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)