Refusal to License: Competitor or Non-competitor – Does it Matter?

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Abstract: Artikel 102 FEUF förbjuder dominansmissbruk, vilket inkluderar vägran att licensiera immaterialrättigheter (IMR) under exceptionella omständigheter. Rekvisiten för att klassificera en licensvägran som missbruk har etablerats i mål om dominerande företags vägran att licensiera egna konkurrenter. Genom att utforska bedömningen av licensvägran ämnar denna uppsats utröna huruvida och, om så, mot vilka rekvisit en vägran att licensiera ickekonkurrenter kan utgöra missbruk. Uppsatsen anlägger en rättsdogmatisk metod, ackompanjerad av textuell, kontextuell, och teleologisk lagtolkning. Uppsatsen utröner att vägran att licensiera icke-konkurrenter kan utgöra missbruk. Medan en vägran att licensiera konkurrenter kan utgöra missbruk, är vägran att licensiera icke-konkurrenter i vart fall inte mer skyddsvärd. Dessutom, medan bedömningen av licensvägran respektive leveransvägran (vägran av icke-IMR) väsentligen kongruerar, kan vägran att leverera ickekonkurrenter utgöra missbruk. Att ovillkorlig tillåta vägran att licensiera ickekonkurrenter skulle därför inte främja legal konsistens. Uppsatsen utröner dessutom att licensvägran kan delas i två typer av missbruk, vilka underkastas olika rekvisit: vägran i relation till konkurrenter respektive icke-konkurrenter. En ytterligare delning mellan vägran i relation till existerande och nya kunder förefaller obefogad. Angående rekvisiten utgör en vägran att licensiera konkurrenter missbruk om relevant IMR är nödvändig samt vägran riskerar att både eliminera effektiv konkurrens samt förhindra marknadsutveckling. En vägran att licensiera icke-konkurrenter utgör däremot missbruk redan om vägran riskerar att eliminera effektiv konkurrens från det förvägrade företaget (motsvarande ett krav om nödvändighet) samt förhindra marknadsutveckling. Därför åtskiljs missbrukstyperna i huruvida missbruk kräver eliminering av all effektiv konkurrens, eller om individuell eliminering är tillräckligt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)