Concerning the Viability of Offshore Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), and the Possibility for its Optimization.

University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Abstract: Ett stagnerat globalt fiske har lett till en snabb utökning av vattenbruket för att tillgodose den globala marknaden. Traditionellt vattenbruk har i västvärlden kännetecknats av monospecifika odlingar, ofta med mycket grav påverkan på sin omnejd. Ett återupptäckt alternativ till denna i längden ohållbara tappning av vattenbruk har därför växt fram. Integrerad multi-trofiskt vattenbruk (IMTA) är en teknik som, genom att odla organismer från flera trofiska nivåer tillsammans, kan minska utsläppen och öka produktiviteten hos en odling. En växande global befolkningen kommer dock leda till ökande konflikter mellan kustnära vattenbruk och intressenter såsom industrier, myndigheter och privatpersoner. Då vattenbruket fortsätter att växa skulle en lösning på dessa konflikter vara att rikta dess expansion mot det öppna havet. Frågan är då om IMTA vore effektivt utomskärs och hur det i så fall skulle kunna optimeras ur både produktions- och kostnadsperspektiv. Denna undersökning tyder på att en pelagial expansion skulle ge en positiv påverkan av de olika ekologiska, ekonomiska och infrastrukturella aspekter rörande utomskärs-IMTA. Dock kräver en sådan förflyttning omfattande förarbete i utvärdering av lämpliga lokaler. En analys av olika arter och dess egenskaper, monetära värde, tillika möjligheter att optimera systemet visar på att utomskärs IMTA är möjligt, men begränsas av ingenjörsmässiga faktorer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)