Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. Då många barns enda chans till utevistelse idag är på förskolegården ökar det betydelsen av att förstå vad gården faktiskt erbjuder barnen och hur detta påverkar dem. Vi vet att barn leker och rör sig mer utomhus, att miljöns utformning kan påverka deras lek och aktivitetsnivå och att pedagogen spelar en viktig roll för barnens aktiviteter. Däremot finns ett behov av att undersöka hur ytans storlek relaterar till dessa faktorer. Fokus för arbetet har därför varit att undersöka hur en förskolegårds ytareal påverkar och relaterar till faktorer som behavior settings, aktivitetsnivåer och lekaktiviteter. Då pedagogen spelar en viktig roll för barnens utevistelse på en förskolegård har arbetet relaterat till det med. Två förskolegårdar av olika storlek i Göteborgs stad har jämförts i studien. Metoder som inventering, intervjuer och observationer har genomförts för att kunna studera hur barnen använder gården i relation till dess yta och vad den erbjuder. Resultaten visar en betydelsefull relation mellan begreppen kvantitet och kvalitet. De blir en förutsättning för varandra där ytan (kvantitet) skapar utrymme för behavior settings (kvalitet), som ger värde till ytan. Relationen mellan en förskolegårds ytareal och kvaliteter som behavior settings, aktivitetsnivåer och lekaktiviteter har visat sig vara viktig, där resultaten visar att en större yta rymmer fler behavior settings. Antalet behavior settings kan i sin tur påverka barnens aktivitetsnivå och lektyper på gården, där fler behavior settings hänger samman med en ökad aktivitetsnivå. Vidare visades samband mellan pedagogens roll och hur barnen leker på gården. Slutligen är det många olika faktorer som kan påverka leken och aktiviteterna på förskolegården, men gårdens ytareal och utformning tycks vara de allra mest avgörande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)