Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. Emellertid finns aspekter av jordbruket som inte går att beskriva med ekonomiska termer, som gör att jordbruk kan fortsätta utan att vara ekonomiskt rationella. I denna uppsats har jag undersökt de sociala och kulturella betydelser som jordbruket i Palestina har för befolkningen samt hur jordbruket har klassificerats och klassificeras idag av olika grupper. Området som jag studerat är Västbanken i Palestina, vilket är ett område som präglas av ockupation, men även har en historia av att vara ett betydelsefullt område för både jordbruk och de tre abrahamitiska religionerna. För att kunna studera jordbrukets betydelse har jag genomfört intervjuer med lantbrukare. Intervjuerna har kompletterats med en studie av hur jordbruket och palestinier har porträtterats under olika historiska epoker samt hur dessa klassificeringar har påverkat palestinska bönder. I min undersökning framkommer att jordbruket är en identitetsmarkör inte bara för de enskilda jordbrukarna, utan även för Palestina som land. Relationen till marken är stark och överförs från generation till generation. Jordbruket och speciellt olivträden har även en religiös betydelse. Som ett svar på ockupationen fyller jordbruket likaså en roll som ett verktyg och en symbol för protest. På så sätt används det traditionella jordbruket i en aktuell kamp, det mest traditionella blir medel för det moderna och nutida. Landskapet är dock i förändring, vilket påverkar jordbrukets betydelse för det palestinska samhället. Min studie visar hur en romantiserad föreställning om den palestinska bonden möter en moderniseringsdiskurs.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)