Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. Gårdar som saknar naturlig växtlighet är också ofta solutsatta vilket gör att barn på dessa gårdar under varma dagar hålls inomhus vilket minskar möjligheten till utevistelse. I det här arbetet undersöks hur tiden spenderad ute varierar mellan olika förskolor samt vilka potentiella faktorer som kan påverka detta. I arbetet undersöks också hur barns utevistelse och lek påverkas av platsens förutsättningar och andra omgivande faktorer samt vilka utmaningar förskolor har vilkas utevistelse är förlagdtill allmänna platser. Metoder Under 2017 genomfördes undersökningar på sju förskolor i Göteborgs Stad. På två av förskolorna genomfördes observationer under barnens utevistelse och lek. Loggnoteringar där plats, tid och antal utevistelser registrerades på 12 avdelningar fördelat på fem förskolor. Resultat Denna undersökning indikerar att frekvens och längd på utevistelsen påverkas av gårdens kvaliteter. Saknas egen gård tycks utevistelserna bli kortare och färre. Är gården väldigt begränsad tycks även detta påverka längd på utevistelse. I vissa fall kan förskollärare känna ett behov av att dela upp utevistelsen för att minska antal barn ute samtidigt vilket medför begränsningar i möjlighet till utevistelse. Den upplevda rörigheten på gården och lärarnas känsla av förlorad kontroll tycks påverkas av gårdens utformning. Upplevda farliga platser och platta gårdar där alla barn är ”på varandra” kan påverka längden på utevistelsen negativt. Förskollärarnas roll och inställning tycks tillsammans med utformning av utemiljön ha stark påverkan på mängden utevistelse och utevistelsen i sig. De utförda observationerna visar att barnens lek påverkas av platsen i hög grad. Spännande och utmanande miljöer blir en del i barnens lek och barnens möjligheter till variation styrs av möjligheterna som platsen erbjuder. På en plats där få eller inga utmaningar erbjuds leker barnen mindre fysiskt krävande lekar och lekar som har få interaktioner med miljön. För förskolor utan egen gård finns många utmaningar. Avsaknaden av den trygga platsen en gård innebär ställer högre krav på barnen. Det ställer också högre krav på fungerande rutiner för att få utflykterna att fungera. Det innebär också att förskolan inte har en given plats utan får anpassa sig efter eventuell trängsel och förändringar i staden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)