Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor

University essay from SLU/Dept. of Ecology

Abstract: Dagens stordriftsjordbruk bidrar till ett alltmer homogent landskap, vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som människor är beroende av. För att motverka förlusten av arter är det viktigt att gynna tillräckligt stora populationer för framtiden. Detta kan göras med hjälp av multifunktionella skyddszoner, dvs kantzoner med insådd av blommor. Inom projektet Samzoner lett av organisationen Odling i Balans görs försök med perenna och annuella blomsterremsor vid fältkanter ute hos lantbrukare, och SLU har fått bidrag för att undersöka vilka arter som söker sig till dessa olika typer av miljöer. I denna studie, som är en del av detta projekt, räknades marklevande arter från en del utav de fallfälleprover som samlats in från fyra pilotgårdar i Skåne. Utvalda organismgrupper räknades, analyserades och jämfördes mellan en annuell och en perenn behandling. Det var inga signifikanta skillnader mellan de olika behandlingarna för de olika organismgrupperna men det var en trend för större förekomst av skinnbaggar i de annuella blomsterremsorna. Det var även en trend för större förekomst av snäckor i de perenna blomsterremsorna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)