Gait and Mild Cognitive Impairment : How spatiotemporal parameters and gait variability are affected in MCI

University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Abstract: Tidigare forskning har funnit samband mellan gång och kognitiv funktion, men sambandet mellan lindrig kognitiv svikt (MCI) och gång är inte helt klarlagt. Syftet med den föreliggande examensuppsatsen var således att undersöka hur gångvariabler och gångvariabilitet är påverkat hos personer med MCI i relation till kognitivt friska individer. Studien genomfördes i det pågående projektet the Healthy Ageing Initiative vid Umeå Universitet. Totalt 1937 personer inkluderades i studien. Samtliga var 70 år gamla och bosatta i Umeå kommun. Totalt 112 personer bedömdes ha MCI utifrån instrumentet Mini-Mental State Examination (MMSE). Gånganalys genomfördes med den elektroniska gångmattan GAITRite® system och deltagarna utförde fyra gångförsök: egenvald hastighet, snabb hastighet, kognitiv dual task och motorisk dual task. Resultatet visade att det finns skillnader mellan grupper vad gäller både spatiala och temporala aspekter, främst i de tre första försöken. Exempelvis uppvisade gruppen MCI lägre gånghastighet, kortare steg och kliv samt längre double support och kortare swing. Gruppen MCI uppvisade högre variabilitet under kognitiv dual task. Ett flertal gång- och variabilitets-variabler under kognitiv dual task kunde, enligt logistisk regression, predicera sannolikheten att ha MCI. Resultaten indikerar att gången hos de med MCI kan ge ökad fallrisk. 

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)