Coping with technology heritage A case study of a large telecommunications organization

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Abstract: Den fortsatta digitaliseringen av samhället gör att teknik används i tidigare icke-digitala sammanhang. Digitaliseringen har resulterat i nya möjligheter för organisationer att exploatera och explorera. För organisationer spelar tekniken en möjliggörande roll för att kunna explorera nya möjligheter. Den utökade användningen av teknik för dock med sig ett arv, som kan utgöra en begränsning för organisationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer agerar för att hantera det teknologiska arvets begränsande effekter. Studien utfördes som en fallstudie med ett kvalitativt tillvägagångssätt för att identifiera mönster i chefers hanteringsstrategier när de möts av de begränsande effekterna av teknologiskt arv inom ett telekommunikationsföretag. Resultatet demonstrerade sex hanteringsstrategier som chefer använder för att möta begränsningarna av det teknologiska arvet: Process - hantering genom att förlita sig på ett etablerat tillvägagångssätt eller personens ansvarsområde; Ignore - hantering i form av att acceptera begränsningen, eller genom att välja att inte agera på grund av brist på kända åtgärder att vidta; Sponsor - hanteringsstrategi där stöd söks hos nyckelpersoner; Information seeking - hantering genom kunskapsuppbyggnad; Quick fix - hantering genom tillfälliga lösningar; och leadership - hanteringsstrategi där chefen motiverar andra eller leder genom handling.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)