Vehicle Design

University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Abstract: Abstrakt Denna uppsats syftar till att utforska hur begreppet recontextualisering kan användas i samband med design koncept av krigsfordon skapade för antingen spel eller film produktioner. Dessa krigsfordon placeras i olika miljöer och anpassas för tjänst i dessa miljöer med hjälp av grafiska koncept. Dessa grafiska koncept skapas med hjälp av begreppet rekontextualisering. Uppsatsen undersöker hur vida man kan gå tillväga för att skapa dessa grafiska koncept och vilken betydelse det har för skapandet av ett spel eller en film. Med denna uppsats undersöks även industriell design som Feng Zhu (2012) förklarar det i kombination med illustration och skillnaden däremellan samt hur bägge är relevanta för denna uppsatsen samt dess produktion eller liknande produktioner. Sammanfattningsvis skapas dessa konceptuella prototyper och därefter analyseras samt dokumenteras resultaten och slutsatserna i en diskussion. Nyckelord: Recontextualisering, prototyp, koncept, idustriell design, illustration, vehicle, design. Abstract This thesis intends to explore how the concept of recontextualisation can be used in conjunction with design based concepts of war vehicles created for either game or movie productions. These vehicles of war are placed in different environments and adapted for services in these environments via graphic concepts. These graphic concepts are in turn created using the concept of recontextualization. This essay examines how far one can go about creating these graphic concepts and what relevance it has on the creation of a game or a movie. With this essay the difference between industrial design as Feng Zhu (2012) addresses it and illustration is also examined, and how both are relevant to this thesis and its production or similar productions. In summary, the conceptual prototypes were created and thereafter the results and conclusions were analyzed and documented in a discussion. Keywords: Recontexualizing, prototype, concept, industrial design, illustration, vehicle, design.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)