Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar : intervju med blötutfodringsanvändare och säljare

University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

Abstract: Sedan tidigare har det inte funnits någon jämförelse mellan tillverkarna och vad det är som ingår i en blötutfodring. Tillverkarna har egna idéer om hur blötutfodringen skall vara uppbyggd och fungera. Det leder till skillnader mellan tillverkarna, vilka är intressanta att känna till vid investering av en blötutfodringsanläggning. I denna studie jämförs Big Dutchman, Datamix, ACO Funki A/S och Weda med varandra, dels genom intervjuer med återförsäljare från varje tillverkare, dels genom en enkätstudie bland grisproducenter som har blötutfodringar från ovanstående tillverkare. Cirka åtta grisproducenter från varje tillverkare har svarat på intervjun. Intervjun har bestått av bland annat frågor kring vilket system som används och hur hygienen runt anläggningen sköts. Resultatet av denna undersökning visar att fabrikaten har samma grundutbud av blötutfodringar. Bland ovanstående tillverkare går det att välja mellan rundpumpningsoch restlöst- system. Grisföretagen har varit nöjda med supporten och servicen de har fått efter installationen av blötutfodringen. Det som kan göra stor skillnad vid inköp av en blötutfodringsanläggning är valet av foderpump. Valet av foderpump beror till största del av vilken typ av grisproduktion som blötutfodringen skall användas i. Ska det vara noggranna givor foder till smågrisar och suggor är skruvpumpen den pump som klarar av att portionera ut små och noggranna fodergivor, därför att skruvpumpen ger ett relativt konstant flöde även vid högre tryck. Till slaktsvin som inte behöver samma noggrannhet som smågrisar och suggor fungerar centrifugalpumpen bra. Centrifugalpumpen är billig i investering och lätt att underhålla, tack vare sin enkla konstruktion. Vid igångkörning av en blötutfodringsanläggning uppkommer det i regel alltid små startproblem under det första halvåret. Genom problemen som uppstår vid igångkörningen av anläggningen lär sig grisproducenten hur foderanläggningen fungerar och vad denne måste tänka på för att det inte skall bli några driftstopp. Skillnaderna mellan de olika tillverkarna av blötutfodringsanläggningar är inte stora. Återförsäljarna erbjuder liknande anläggningar men en skillnad finns hur själva utmatningen av det våta fodret sker. En tillverkare matar ut det våta fodret genom flödesmätare och en annan tillverkare använder sig av vågceller under blandarkaret. Slutsatsen är att alla tillverkare är lika varandra och det är endast små detaljer som skiljer dem åt. Det restlösa systemet passar bäst till grisproducenter med helintegrerad grisproduktion på grund av att foderblandningarna till smågrisar, slaktsvin, digivande suggor och sinsuggor aldrig blandas med varandra. Rundpumpningssystemet passar bäst till grisproducenter med slaktsvinsproduktion, då liknade foderblandningen cirkulera i foderledningarna mellan åldersgrupperna av slaktsvin.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)