Pyometra hos katt : en retrospektiv studie

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Pyometra är en relativt vanlig livmodersjukdom hos okastrerade honkatter. Sjukdomen är associerad med flera kliniska tecken och laboratoriefynd och syftet med denna studie var att undersöka och beskriva dessa genom att använda retrospektiva data från honkatter som diagnostiserats med och behandlats för pyometra vid Universitetsdjursjukhuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala under en tioårs-period. Ett ytterligare syfte var att identifiera möjliga samband mellan tänkbara kliniskt användbara prognostiska markörer och förlängd djursjukhusvistelse efter kirurgisk behandling och/eller utvecklande av komplikationen peritonit. Det övergripande målet var att underlätta vid diagnostisering och hantering av pyometra för att därigenom bidra till en mer optimerad behandling. I studien användes data från 92 honkatter diagnostiserade med pyometra. Det vanligast förekommande sjukdomstecknet som påvisades var förekomst av vaginala flytningar. Andra vanliga tecken var trötthet/slöhet, nedsatt allmäntillstånd, dehydrering, slickande runt vulva, gastrointestinal (GI)-störning, feber samt bukighet. Gällande blodbild samt biokemiska laboratorieanalyser var leukocytos, monocytos och neutrofili med vänsterförskjutning vanliga avvikelser. Analys för att påvisa möjliga prognostiska markörer genomfördes därefter för 65 katter som genomgått kirurgisk behandling. Hos dessa katter var peritonit den vanligast förekommande komplikationen och ett samband mellan peritonit och förlängd sjukhusvistelse postoperativt kunde påvisas. Andra intressanta variabler som kommer analyseras vidare avseende möjligt samband med förlängd djursjukhusvistelse eller peritonit var trötthet/slöhet, nedsatt allmäntillstånd, dehydrering samt att katterna inte slickade sig runt vulva. Resultaten av detta arbete bidrar med information om sjukdomen pyometra hos katt. Kunskap om vilka anamnestiska, kliniska och diagnostiska uppgifter som är vanliga underlättar vid diagnostisering av sjukdomen

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)