Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. Longering är ett vanligt moment vid utredning av hälta hos häst och graden av rörelseasymmetri ökar ofta på det böjda spåret även hos friska hästar. För att skilja en frisk häst från en halt är det viktigt att veta vilka faktorer som kan påverka denna normalvariation. Syftet med denna studie var därför att jämföra graden av bäckenets rörelseasymmetri på volt med hänsyn till hästars utbildningsgrad. Hypotesen var att unga outbildade hästar skulle uppvisa en högre grad av rörelseasymmetri än hästar som var äldre och mer välutbildade eftersom mer utbildade hästar generellt anses ha en bättre balans och muskelstyrka på volt. I studien ingick 18 unghästar som rörde sig symmetriskt på rakt spår i trav på hårt underlag vid rörelseanalys med ett sensorbaserat objektivt mätsystem (Lameness Locator). Mätdata från longering i trav i vänster och höger varv på mjukt underlag användes för analys av bäckenets rörelseasymmetri på volt. Longeringsdata från 17 tidigare analyserade elithästar inom hoppning och dressyr som rörde sig symmetriskt på rakt spår användes också i studien. Hästarna ansågs vara ohalta av sina ägare. Den totala voltasymmetrin beräknades genom addition av rörelseasymmetrin i höger och vänster varv efter omvandling av positiva och negativa värden till absolutvärden utan riktning vilket gav ett värde för PDmin och ett för PDmax hos varje häst. En jämförelse av hästarnas totala voltasymmetri gjordes med Mann Whitney/Wilcoxon rank sum test. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad (p=0,001) av bäckenets rörelseasymmetri mellan de två grupperna vid trav på volt för värdet PDmax men inte för PDmin. Unghästarna visade en signifikant högre rörelseasymmetri för PDmax än elithästarna vilket stödjer hypotesen att ökad ålder och träning minskar graden av hästars rörelseasymmetri. Ett mer symmetriskt rörelsemönster på volt kan bero på bättre balans och muskelstyrka hos mer vältränade hästar. Detta är viktig kunskap för att man inte ska missta en unghäst för att vara halt då det kan vara normalt att de rör sig asymmetriskt på volt. Vidare forskning och en större studiepopulation behövs för att styrka resultatet i denna studie.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)