Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). För att göra detta räcker det inte alltid att använda sig av det växtmaterial som finns naturligt på platsen utan det kan även krävas komplettering med inköpta växter. I dessa fall är det ofta värden så som biologisk mångfald, genetisk variation och ekosystemtjänster som styr. Trädgårdsmarknaden är i dagsläget däremot mer inriktad på värden så som estetik, skörd och resistens. I en del andra länder finns flera plantskolor som arbetar med inhemskt och oförädlat material som mer styrs av de värden som används inom naturvården (Basey et al. 2015). I detta arbete undersöker jag hur behovet ser ut för liknande plantskolor i Sverige och hur odlingsprocessen skiljer sig från konventionell odling. Arbetet är baserat på enkätsvar och intervjuer. Det är uppdelat i en behovsanalys som fokuserat på naturvård i offentlig verksamhet och en processbeskrivning som fokuserat på odlingen och kompetensen hos olika odlingsföretag eller organisationer i Sverige. Hela arbetet inleds också med en kort litteraturstudie som undersöker hur växterna som används inom naturvård särskiljer sig och exempel på hur de kan användas. Resultaten av arbetet visar att det finns ett stort behov av inhemska växter av lokal proveniens, något som inte erbjuds på marknaden i dagsläget. Odlingsprocessen skiljer sig en del inom detta område, främst då man inte arbetar med förädlade sorter. Det behövs kunskaper om de vilda växternas egenskaper och ståndorter samt kunskaper om hur man undviker selektion för att bevara en bred genetisk mångfald i odlingen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)