Insurances in Ship Finance

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: De försäkringar som är involverade i fartygs financiering är av högsta betydelse för långivaren för att uppnå lägsta möjliga kreditrisk. Ett fartyg som utgör kreditsäkerhet och som har brister i sitt försäkringsskydd kommer inte vara till samma skydd för banken som var avsett om skada uppstår eller ännu värre om fartyget blir en totalförlust. Detta är extra viktigt idag då många fartygsägare består av bolag med endast fartyget självt som värdefull tillgång, vilket därmed lämnar banken beroende av dess skötsel och inkomst. Efter att många fartygsfinanciärer har uthärdat lågkonjunkturer som lett till ekonomisk kris inom sjöfartsindustrin, så har utlånings villkoren generellt sett åtstramats. Detta går att skönja, inte bara i låneavtalet och dess försäkringsvillkor, utan även i sättet banker och andra farygsfinanciärer granskar och följer upp de relevanta försäkringarna. Det finns många olika typer av försäkringar att hålla reda på då försäkringspaketet vanligtvis är väldigt komplext. Det kan bestå av både redarens egna försäkringar men även andra försäkringar som är speciellt skreddarsydda för att skydda financiären och dess kreditrisk. Som en följd av att banker blivit mer och mer försiktiga så har den förra typen av försäkringar blivit mer populära och är ett krav som blivit allt vanligare för att få ett lån beviljat. Det finns en hel uppsjö av försäkringsdokumentation som financiären ska erhålla, gå igenom och hålla sig uppdaterad om för att försäkra sig om att allt är i sin ordning och i överrensstämmelse med låneavtalet. ’Letters of Undertaking’ ska utfärdas utställda till banken och försäkringsöverlåtelser ska genomföras på rätt sätt. Dessuom så måste kvalitén på föräkringsgivarna kontrolleras för att säkerställa att försäkringarna är tecknade av godtagbara försäkringsbolag med betryggande betalningsförmåga, tillräckligt bra för att bemöta försäkringskrav. Om det föreligger några som helst tvivel avseende försäkringsgivarna så kan utbyte krävas eller alternativt krav på en ’cut-through clause’ eller överlåtelse av återförsäkringarna för att uppnå utökat skydd. Den senaste tidens fartygskatastrofer har uppmärksammat de stora risker som fartygsoperatörer (och därmed också panthavaren) är utsatta för och de massiva krav som kan uppstå om det värsta tänkbara skulle ske. Därför är det vikigt för fartygs financiärer att vara medvetna om den enormt betydelsefulla roll försäkringar involverade i transaktionen utgör och även de potentiella fallgropar som kan uppstå om dessa inte regelbundet hålls granskade av försäkringsexperter. Examensarbetet undersöker problem och fallgropar som kan uppstå bland de försäkringar som är involverade i fartygs finansiering och även åtgärder som är rekommenderade att ta som panthavare för att undvika de som går att undvikas. Det har även gjorts en undersökning om hur lågkonjunkturer påverkar långivares verksamhet, och däribland även dess effekt på de försäkringar som vanligtvis krävs i låneavtalet. Slutsatsen är att försäkringarna, från en panthavares perspektiv, många gånger ger otillräckligt skydd, något som är ännu vanligare under svåra ekonomiska tider. Det finns dock åtgärder att vidta som ger panthavaren en starkare position och som därmed leder till mindre kreditrisk. Det grundläggande är för finansiärerna att skaffa sig kunskap om de potentiella brister i försäkringsskyddet och även hur dessa kan begränsas så långt som möjligt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)