The Influence of Culture on Employee Volunteering : A comparison of employee volunteering at IBM in Sweden and the U.S.

University essay from KTH/Industriell produktion

Author: Maria Hilding; [2012]

Keywords: ;

Abstract: Volontärarbete bland anställda är en del av många företags arbete med samhällsansvar. Volontärarbete innebär ofta att anställda använder sina kunskaper och erfarenheter för att hjälpa ideella organisationer och skolor med ledning och utveckling. En ökning av detta fenomen har observerats i världen överlag. Denna studie är ett bidrag till förståelsen för hur kultur påverkar omfattningen av volontärarbete och den belyser speciellt hur inställningen till volontärskap skiljer sig mellan Sverige och USA. Studien har utförts med IT- och konsultföretaget IBM som utgångspunkt. Den främsta insikten från denna studie är att USA:s utpräglade kultur av volontärskap avspeglar sig på amerikanska företag och bidrar till fördelar både för dem och för det amerikanska samhället. Det svenska engagemanget i volontärarbete är mycket mindre än det amerikanska. En slutsats är att kulturskillnader mellan Sverige och USA bidrar till en större omfattning av volontärarbete i USA än i Sverige och att Sverige kan vinna på att använda USA som en modell inom detta område.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)