En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning : - gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Dagens moderna konsument ställer höga krav på livsmedlens hälsoeffekter och miljöpåverkan. Det ekologiska jordbruket fokuserar främst på miljön och djurhälsan, men diskussioner förs om huruvida den ekologiska produktionen är ineffektiv. Ekologiska livsmedel växer mer och mer på marknaden, samtidigt som konsumentens krav ökar. Denna litteraturstudie syftar till att se vilka skillnader som finns gällande djurhälsan hos ekologiskt och konventionellt hållna djur. Därutöver undersöks vilka bidragande miljöaspekter som ses inom de två produktionsformerna samt vilka hälsoaspekter som ses hos konsumenten som konsumerar livsmedel från ekologiskt och konventionellt uppfödda produktionsdjur. Ekologiska jordbruk ger lägre avkastning jämfört med konventionella. Å andra sidan är de ekologiska produkterna mer lönsamma och miljövänliga. Dessutom visar resultat att ekologiska livsmedel är lika eller mer näringsrika och innehåller mindre, eller nästan inga rester från läkemedel eller bekämpningsmedel jämfört med konventionella. Vilken effekt detta har på konsumenten finns det inte tillräckligt med forskning på. Resultat visar endast att det är vissa skillnader gällande antioxidanter och exempelvis omega-3 i ekologiska och konventionella livsmedel, där de ekologiska produkterna står för de gynnsammaste alternativen. En bidragande roll till olikheterna gällande djurhälsan, miljöpåverkan och hälsoaspekten hos de två produktionsformerna är dock att det är olika regler hur produktionen skall styras. Inom ekologisk produktion ses andra regler gällande inhysning, miljö, tillgång till utevistelse, grovfoder, mängd kraftfoder och behandling med veterinärmedicinska läkemedel jämfört med konventionell. Det är därmed omöjligt att undgå skillnader i de två produktionsformerna, men det varierar mellan länder. De studier som genomförts i Sverige har emellertid visat få skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion på grund av Sveriges strikta djurskyddslag och den restriktiva användningen av veterinärmedicinska läkemedel. Sverige värnar om en god djurvälfärd, vilket inte ses som en självklarhet i alla länder. Sammanfattningsvis visar studier att det är liknande djurhälsoproblem som ses inom de båda produktionsformerna. Det är oundvikligt att de ekologiska djuren har högre parasitförekomst eftersom de vistas utomhus, men det behöver inte medföra sämre djurvälfärd då det beror på vilka aspekter som vägs samman. Totalt sett är miljöbelastningen större i ekologisk produktion räknat per kg produkt, men å andra sidan ses en större biologisk mångfald. Ekologisk produktion visar att skillnaderna gällande näringsinnehåll är mer fördelaktiga för konsumenten, men konsumtionsmönster är avgörande för dess positiva betydelse.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)