Outsourcing Asylum: The EU Disembarkation Centers Proposal

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Abstract: Denna uppsats har undersökt den externa utvecklingen av EUs asylpolicy. Uppsatsen har beskrivit att EUs Asylsystem, the Common European Asylum System (CEAS), har allt sedan sitt upprättande varit baserad på idén om att en förstärkning av EUs yttre gränser är en förutsättning för upprätthållandet av ett inre gemensamt område utan interna gränser. Efter den så kallade “migrationskrisen” år 2015, har EU uppvisat ett ökat intresse av att flytta gränskontroller för migranter och flyktingar utanför EU, i andra staters territorier. I den här kontexten, presenterade det Europeiska rådet, den 28 juni 2018, ett förslag för så kallade ”Disembarkation Centers”, där migranter skulle kunna tas emot och bli screenade för att kunna ta reda på om de var i behov av internationellt skydd innan de nådde EUs territorium. Uppsatsen har mot denna bakgrund, identifierat att en utav paradoxerna I EUs externa asyl policy, är att trots att EU har etablerat regler och förfaranden för att varna mänskliga rättigheter, så har EU samtidigt satt upp barriärer som hindrar asylsökande från att dra nytta av dem. För att kunna undersöka till vilken grad ”outsourcandet” av asyl, till exempel genom förslaget om Disembarkation Centers, är kompatibelt med CEAS, och i synnerhet med principen om non-refoulement, har uppsatsen undersökt de två koncepten jurisdiktion och statsansvar. Trots att denna undersökning visserligen har visat på anpassningsbarheten hos internationell rätt, särskilt internationell människorättslagstiftning, och statsansvarsrätt i förhållande till EU’s åtgärder för att flytta ut gränskontroller, verkar EU’s uppfinningsrikedom överträffa EU-rättens och den internationella rättens anpassningsbarhet. Det verkar därför som att ”Disembarkation Centers” hade kunnat inrättas lagligen utanför EU’s territorium, med syftet att ta emot migranter som blivit stoppade utanför EU’s territorium, under förutsättning att vissa specifika villkor är uppfyllda, särskilt att principen om non-refoulement i Flyktingkonventionen och den Europeiska Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna ska respekteras.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)