Drivande faktorer bakom Tv-tittandepå den svenska marknaden : En regressionsanalys utifrån definierade målgrupper

University essay from KTH/Matematisk statistik

Author: Sara Holmsäter; Anna Leijon; [2014]

Keywords: ;

Abstract: Det här kandidatexamensarbetet utreder huruvida multipel linjär regressionsanalys går att tillämpa på TV-tittarhistorik för att avgöra vilka programdynamiska faktorer som bidrar till höga tittarsiffror. Datan som ligger till underlag för den här analysen kommer från Mediamätning i Skandinavien, MMS. Slutsatser som har dragits i det här kandidatexamensarbetet är att det, inte utan svårigheter, går att tillämpa regressionsanalys på MMS-data. Det kräver bland annat omfattande bearbetning av datan, men också formulering av de programkategorierna som ska undersökas. Utöver det är TV-tittarhistorik som Y-variabel begränsad såväl nedifrån som ovanifrån, vilket kräver viss omtransformering för att kunna användas i regressionsanalysen. I det här arbetet används logaritmen av (Ƴ +1). Slutsatser kring programdynamiska faktorer som kunnat dras är att TV6 når ut bra i dagsläget till sin definierade målgrupp, medan TV3, TV8 och TV10 kan förbättra sitt TV-tablå-utbud för att bättre nå ut till sina respektive målgrupper. Programkategorier som Talkshows, Hjälp-TV-serier och Utslagstävlingar driver höga tittarsiffror, medan väderinslaget i Nyheterna borde uteslutas ur nyhetssändningen då de flesta byter kanal när det tar vid. Fortsatt analys av MMS-data med regressionsanalys rekommenderas eftersom det är ett rikt område där nya regressionsmodeller kan ställas upp för att utreda andra och/eller mer specifika variabler som påverkar TV-tittande.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)