Investigation of Financial Conditions for Electric and Hybrid Aircraft in Commercial Aviation

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Abstract: Under de senaste åren har flygets klimatpåverkan blivit alltmer uppmärksammad för att den, precis som annan klimatpåverkan, behöver minska. Samtidigt väntas flygresandet öka de kommande åren och flyget är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt i världen. Därför syftar denna studie till att undersöka hur de ekonomiska förutsättningarna för el- och hybridflygplan i regional kommersiell flygtrafik i Sverige är genom investeringskalkylering. Som en fallstudie väljs tre regionala flyglinjer från Malmö Airport för att kunna applicera kalkylmetoderna på och vid applicering av dessa kartläggs utbetalningskällor för flygplan och lämpliga nivåer av inbetalningar i form av passagerarbiljetter bestäms. Resultatet för studien utarbetas genom tre scenarier och visar ett positivt nuvärde för investeringar av el- och hybridflygplan när investeringen inte belastar flygoperatören. Om flygoperatören däremot genomför investeringen av flygplanen utan något ekonomiskt stöd uppnås lönsamhet endast i väldigt begränsad omfattning vid vissa förutsättningar. En slutsats från studien är att det kommer att krävas stora investeringar för att kunna använda el- och hybridflygplan i kommersiell flygtrafik, antingen av flygoperatören eller en annan aktör som möjliggör att investeringen inte belastar flygoperatören. El- och hybridflygplanens fåtal stolar ombord och de investeringar som behöver göras innebär att de genomsnittliga biljettpriserna på samtliga tre regionala flyglinjer som undersökts ökar. Dock kan subventioner för resenärer som reser med el- och hybridflygplan och samt eller investeringsstöd till flygoperatörer förbättra möjligheten att använda el- och hybridflygplan i kommersiell flygtrafik.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)