Skogens sociala värden i Dalasjö

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Author: Lisa Link; [2015]

Keywords: rekreation; skogsbesök; skogsskötsel;

Abstract: Skogen är inte bara en viktig ekonomisk resurs för Sverige och en livsmiljö för många växt- och djurarter. Den bidrar också till stora upplevelsemässiga och rekreativa värden, det vill säga sociala värden. Skogen ska tillgodose många behov och konflikter kan uppstå mellan olika intressenter. Fokus i detta examensarbete var ett skogsområde i byn Dalasjös närhet i Vilhelmina kommun i norra Sverige där en intressekonflikt uppstått mellan skogsägarens planer på att föryngringsavverka och den lokala befolkningens önskan om att behålla området intakt för rekreation och sociala aktiviteter. Huvudsyftet med studien var att genomföra en kartläggning och beskrivning av skogens sociala värden i Dalasjö och den aktuella intressekonflikten. Fokussamtal med lokala användare utfördes för att undersöka hur Dalasjöborna definierar skogens sociala värden, hur skog, mark och vatten nyttjas för friluftsliv och rekreation i Dalasjö samt vilka intressekonflikter som finns i området. Resultatet visade att skogsområdet är en integrerad del av den kollektiva identiteten i byn och att byborna värderar skogen högt bland annat för dess tillgänglighet och höga estetiska värden. En intressekonflikt som identifierades var den mellan skogens produktionsvärde och bybornas intresse av att behålla de höga sociala värden som finns i området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)