Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. Nyckelbiotoper är områden med hög förekomst av biolo-giskt värdefulla komponenter som har inventerats av Skogsstyrelsen sedan tidigt 1990-tal. Avsikten med nyckelbiotoper är att öka kunskapen om vilken mark som är värdefull utifrån ett bevarande-perspektiv. Sedan början av 1990-talet har två omfattande nationella nyckelbiotopsinventeringar genom-förts och en tredje inventering var planerad till 2018, men stoppades efter stora protester. Syftet med den här uppsatsen är att förstå konflikten kring nyckelbiotoper från privata enskilda skogsägares perspektiv. För att under-söka det används här intervjuer med tolv privata enskilda skogsägare i Upp-land med omnejd samt offentliga dokument och debattinlägg. Materialet diskuteras utifrån en diskursanalys. Intervjuerna visar att majoriteten av skogsägarna inte vet exakt vad en nyckelbiotop är eller vad lagen säger om dem. Studien visar att det finns många skogsägare som talar om nyckelbio-toper som ett hot mot det enskilda handlingsutrymmet. En annan grupp be-skriver nyckelbiotoper som en möjlighet till att bevara hotade livsmiljöer och en tredje grupp framhåller att nyckelbiotoperna är svårförståeliga och systemet för komplicerat. Av informanternas berättelser framgår att många inte litar på myndigheterna och aktivt försöker undgå dess maktutövning. Eftersom hållbarhetscertifierade uppköpare inte handlar med virke från nyckelbiotoper, samt på grund av miljöregleringar, upplever många skogsä-gare att deras verksamhet försvåras om nyckelbiotoper inventeras på deras mark. Ett antal informanter i den här uppsatsen har berättat om hur de olag-ligt avverkat skog med högt naturvärde för att marken inte ska registreras som nyckelbiotop, så kallad omvänd naturvårdsgallring.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)