Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Målet med denna uppsats i landsbygdsutveckling är att undersöka hur två kommuner i Uppsala län, Uppsala och Tierps kommuner, uppfattar och arbetar med social innovation, samt vilken roll landsbygden spelar i arbetet. Uppsatsen är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer i de två kommunerna och analyseras utifrån teorier om social innovation i forskningslitteraturen, samt ur ett government och governance perspektiv. Studien visar att det finns en otydlighet kring begreppet social innovation som leder till att det ofta talas om i termer av sociala företag och sociala entreprenörer. Vidare analyseras hur kommunerna arbetar med sociala innovationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn. Genom t.ex. Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) samt arbetar de tillsammans med organisationer som Mikrofonden och Coompanion i Uppsala Län. Studien avslutas med förslag för vidare forskning inom fältet för social innovation.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)