Analys av två olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys på effekten av transportavstånd och lastfyllnadsgrad

University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abstract: Transporter av träråvara och skogsindustriprodukter med lastbil och järnväg står för ca 22 % av totala inrikestransporterna i Sverige. High Capacity Transports (HCT) har idag fått ökat intresse då dessa innovativa fordon har tagits fram i syfte att minska miljöpåverkan och reducera transportkostnader. Den typ av HCT fordon som används i studien är en s.k. STkranbil, ST är en förkortning av ”Större Travar”. Den är utvecklad för rundvirkestransporter och har en bruttovikt på 74-ton vilket är ca 18 % mer än de konventionella 64-tons lastbilarna. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om det finns en skillnad i tidsåtgång och lastvikt mellan två olika lastningstekniker: vanlig lastningsteknik och noggrann lastningsteknik. Ett delsyfte var att göra en kostnadsanalys för att visa potentialen till transportkostnadsreducering av de två lastningsteknikerna. Datainsamlingen genomfördes som en tidsstudie i fält på lastningsarbetet vid avlägg i skogen. Ett fordonsekipage med två olika förare studerades vid lastning av massavedssortiment. Därefter analyserades datamaterialet utifrån t-tester och regressionsanalyser, för att förtydliga skillnader i tid och lastvikt mellan de olika lastningsteknikerna. Sist genomfördes kostnadsberäkningar i analysverktyget SkogforskFLIS4.0, för att beräkna transportkostnadsreduceringen. Analyserna visade, utifrån syftet, inte på någon signifikant skillnad i lastvikt mellan noggrann- och vanlig lastningsteknik. Däremot fanns en tydlig skillnad i lastningstid mellan lastningsteknikerna där noggrann lastningsteknik i medel tog 31 % längre tid per lastat ton rundvirke. Kostnadsanalysen visade dock att noggrann lastningsteknik kan potentiellt ge lägre transportkostnad vid transportavstånd över ca 80km, enligt Södra skogsägarnas transporttaxa.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)