Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Abstract: I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. Detta i form av business-IT-alignment, förbättrad kommunikation, minskadekostnader och bättre förändringsledning. Kortfattat definierat är EA en system-arkitektur,vilket i detta fall utgörs av verksamheten och särskilt dess affärsprocesser, teknik ochinformationssystem (IS). Trots det stora intresset, investeringar och utlovade värden av EA,finns det tyvärr flera exempel på misslyckade fall av EA-implementeringar (EAI). Vi tror attkomplexitet, transparens och bristande förståelse för EA och dess syfte, tillsammans med attEA ibland ses som ett engångsprojekt, banar väg för en problematisk implementering av EA.Detta är någonting som vi menar inte har fått tillräckligt stor uppmärksamhet i tidigareforskning. Vi ser det som oroväckande med tanke på den stora betydelsen avimplementeringsfasen för varje IS-projekt.Vår forskning består av en fallstudie genomförd på ett globalt tillverkningsföretag, där vikombinerar tidigare forskning med erfarenheter från intressenter. Vi presenterar enegenskapad modell, vilken bygger på en litteraturstudie av kritiska framgångsfaktorer förEAI. Modellen kan användas för att identifiera de vanligaste möjligheterna och hindren förEAI. Vi hoppas kunna bidra till den befintliga forskningen inom EAI och dess kritiskaframgångsfaktorer. Detta genom att bland annat påpeka att EA-investeringar och utlovadevärden kan undermineras om viktiga faktorer inom implementeringsfasen förbises.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)