Byggprocessens kvalitetssystem : hur ser kvalitetssystemet ut och hur arbetar de olika parterna i byggprocessen med dessa?

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som används för att upptäcka fel under byggprocessen för att undvika anmärkning vid slutbesiktning. Målet är att öka förståelsen för de system av kvalitetssäkring som används för att i slutändan eliminera anläggningsmissar. Frågeställningen lyder: o Hur ser kvalitetssystemen ut hos de olika parter som är involverade i byggprocessen? o Vad kan göras under byggprocessen för att undvika anmärkning vid slutbesiktning? Vilka möjligheter och hinder finns i systemen för att nå noll fel? Med litteraturstudie som grund för arbetet fortsätter undersökningen sedan med en fallstudie. Fallstudien innefattar att studera en nyanlagd plats, medverka vid slutbesiktning av denna och därefter utföra intervjustudie med parterna från arbetet med uppförandet av platsen; beställare, projektör och entreprenör. Tonvikt lades vid att intervjupersonerna fick presentera sin roll i arbetet och vilka verktyg de använder för att arbeta med kvalitet under byggprocessens gång. Under studien framkom många olika begrepp för arbete med kvalitet och slutsatsen som dras är att kvalitetsarbetet står på två ben, dels tydlig verksamhetsstyrning och dels människorna som utför arbetet genom hela förloppet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)