Skogsskötsel på Holmens tätortsnära marker kring Överum

University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

Abstract: Efter att de boende i Överum framfört kritik till Holmen gällande brukandet av de tätortsnära skogarna har detta arbete upprättats med syftet att identifiera, analysera och sammanställa samhällets åsikter och önskemål gällande Holmens skogsbruk i de tätortsnära skogarna runt Överum. Målet var att kartlägga vilka skogsområden som nyttjas mest och ge förslag till skötselåtgärder som diskussionsunderlag och planeringsstöd för Holmen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med utvalda personer från Överum och analyser av hyggesfria skötselåtgärder gjordes i Heureka StandWise på tre typbestånd för att ta reda på vilket nuvärde och kassaflöde skötselåtgärderna medför. Analyserna bygger på beståndsdata från Holmens skogsinnehav. En litteraturstudie genomfördes också för att redogöra viktiga begrepp gällande sociala värden och tätortsnära skötsel. Den här studien visar att skogsområdet mellan Holmsjön och samhället nyttjas mest och i övrigt används de markerade lederna frekvent. Att kalhyggen och körskador undviks är det främsta önskemålet från de boende i Överum. Simuleringarna indikerar att hyggesfria metoder inte behöver innebära stora ekonomiska uppoffringar. Eftersom simuleringarna inte täcker verklighetens komplexitet fullt ut bör de ses som riktlinjer för vad ett hyggesfritt skogsbruk kan innebära. En av de viktigaste slutsatserna är vikten av god kommunikation med Överumsborna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)