Students’ learning approaches and their perception of PBL - A study of two dental PBL-programmes

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Abstract: Syftet med studien var att utvärdera studenters förhållning till deras lärande inom två olika PBL baserade tandläkarutbildningar samt hur de uppfattar PBL. Studenter från Malmö högskola och Ostrow School of Dentistry of University of Southern California (USC) tillfrågades att besvara en enkät (R-SPQ-2F) som utvecklats för att analysera studenters förhållning till lärande dvs djup förhållning (DA) eller ytlig förhållning (SA). Två kohorter, en från första året och en från tredje året från varje lärosäte deltog. Resultaten summerades och medelvärden för studenters förhållning till lärande för varje kohort jämfördes. För uppfattning av PBL valdes fem elever i varje årskull slumpmässigt och ombads att svara på en öppen fråga. Svaren analyserades tematiskt. 1: a års studenterna i Malmö presenterade en högre DA än 3e års studenterna (P <0,05). Det var ingen skillnad avseende SA mellan Malmö-kohorterna. DA och SA mellan USC kohorterna skiljde sig inte åt. Svar på den öppna frågan återspeglade i allmänhet en positiv inställning till PBL. Svaren varierade men övergripande teman identifierades. Svaren speglade främst elevernas kunskap om hur man studerar i ett PBL-program, men inte varför programmet är utformat enligt vissa kännetecken för PBL. Resultaten avseende studenternas förhållning överensstämmer inte med PBL konceptet gällande lärande och kunskap. Tandläkarstudenterna tycks ha förstått de potentiella fördelarna med PBL, men våra resultat kan tolkas som att studenterna saknar djupare förståelse för PBL.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)