Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Abstract: De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. Regeringens livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, har sitt sikte på att samtliga delar i kedjan ska nå sin fulla kapacitet till år 2030. Men såhär tio år innan slutdatumet är det fortfarande endast 17% av alla företag som ägs av kvinnor inom de gröna näringarna. Vilket tyder på att det finns outnyttjad kompetens och kapacitet i de gröna näringarna. Den här kvalitativa studien har intervjuat sex företagare, tre kvinnor och tre män, om drivkrafter, utmaningar, föräldraledighet och det obetalda arbetet. Respondenterna i den här studien berättar om att kvinnorna fortfarande tar det största ansvaret för hem- och hushållssysslor. Det är också kvinnorna i den här studien som tar ut den mesta av föräldraledigheten. Vilket påverkar företag och privatpersoner både ekonomiskt och pålitlighetsmässigt inom branschen. Även om de flesta männen i den här studien hade tagit någon form av föräldraledighet var det sällan det var under längre sammanhängande perioder. Vad gäller drivkraften att driva eget företag för respondenterna svarade de flesta, oavsett kön, att det var friheten som var det viktigaste. Att kunna bestämma över sin egen tid, vardag och kunna sätta upp egna mål var anledningar till att driva eget företag hos alla respondenter. De kvinnliga respondenterna hade i större utsträckning upplevelser av att andra har förväntningar på hur de presterar, både i företaget och inom familjen. Av männen var det ingen som upplevde att de hade förväntningar på sig från annat håll än sina egna. Utmaningar som de flesta av våra respondenter upplevde med att driva eget företag vad dokumentation, administration och vädret. Några av kvinnorna upplevde att de var tvungna att prestera bättre än manliga företagare för att bli accepterade av grannar eller kollegor inom branschen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)